Lojalitātes karte

 

Privilēģijas lojalitātes klubs

  1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Privilēģijas lojalitātes klubs – lojalitātes (atlaides) programma pircējiem SALAMANDER, GEOX,  Step TOP, Gabor un ZB shoes veikalos, kuru pārvalda SIA ARMITANA (turpmāk “Privilēģijas lojalitātes klubs”). Piedalīties programmā  var personas ne jaunākas par 16 gadiem. Šī programma ir paredzēta tikai fiziskām personām.

1.2. no 2017 . gada 2. janvāra , Privilēģijas lojalitātes klubs automātiski nodrošina privilēģijas jau esošiem biedriem SALAMANDER, Step TOP, Gabor, ZB shoes un GEOX veikalos. Kluba biedru lojalitāti sniedz arī klientiem, kuri ir pareizi aizpildījuši kluba anketu veikalā (Pārdevējs) un samaksājuši maksu par karti.

1.3. personas dati, kurus sniegs jaunais Privilēģijas lojalitātes kluba biedrs, garantēs dalību lojalitātes (atlaides) programmā,  kā arī būs iekļauti klientu datu bāzē ar nolūku izmantot mārketinga projektu attīstības programmā.

1.4. Privilēģijas lojalitātes kluba dalībnieks piekrīt vai atsaka pieteikuma veidlapā, lai saņemtu informāciju par jaunām Kluba atlaidēm, īpašiem piedāvājumiem un privilēģijām kluba biedriem. Privilēģijas lojalitātes kluba biedrs ir tiesīgs atteikt šo informāciju jebkurā laikā.

  1. Dalība un tās priekšrocības

2.1. pēc tam, kad anketa aizpildīta un Privilēģijas lojalitātes kluba dalības maksa tika samaksāta, klients saņems lojalitātes kluba biedru karti un atlaides kodu. Unikālais atlaižu kods un atlaižu karte tiek aktivizēta nekavējoties, un klients uzreiz var to izmantot, lai saņemtu atlaidi.

2.2. jauna Privilēģijas lojalitātes kluba biedra kartes maksa ir 3.99 €, kura stājās spēkā 2017. gada 2. janvārī.

SIA ARMITANA bez maksas Nomaina veco Kluba biedru karti uz jaunu Privilēģijas lojalitātes kluba karti, t.i., piešķir jauno atlaižu kodu pašreizējiem kluba biedriem.

2.3. vienai personai ir tiesības kļūt tikai vienu reizi par biedru. Lojalitātes kluba biedrs savu atlaides kodu var koplietot ar citām personām.

2.4. Ja akcija noteikumi un nosacījumi neparedz citas atlaides SALAMANDER, GEOX, Step TOP, GABOR un ZB shoes veikalos, tad piešķiram fiksēto 5 % atlaide uz produkciju bez atlaidēm (kurpes, maki un apavu kopšanas līdzekļi), izmantojot jauno Privilēģijas lojalitātes kluba karti.

3. Personas datu apstrāde

3.1. Klients tiek informēts un piekrīt, ka viņa personas datus apstrādā UAB “ARMITANA” (datu pārzinis), kas apņemas apstrādāt Lojalitātes kluba dalībnieku personas datus atbilstoši tiesību aktos paredzētajām prasībām.

3.2. UAB “ARMITANA” ir tiesības vākt, glabāt, citādi apstrādāt personas datus tiktāl, cik tas nepieciešams Lojalitātes kluba programmu īstenošanai. Šādā nolūkā UAB “ARMITANA” apstrādā šādus datus: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, tālruņa numurs. Pamatojums – Jūsu piekrišana.

3.3. Dati par dzimšanas datumu nav obligāti, taču aicinām tos norādīt, jo dzimšanas dienās saviem Lojalitātes kluba dalībniekiem cenšamies izteikt īpašus piedāvājumus.

3.4. Ja Lojalitātes kluba dalībnieks piekrīt personas datu izmantošanai tiešā mārketinga mērķiem, UAB “ARMITANA” ir tiesības sūtīt ziņojumus uz Lojalitātes kluba dalībnieka anketā norādīto e-pastu un/vai SMS uz tālruni.

3.5. UAB “ARMITANA” glabā Jūsu dalības lojalitātes programmā (pēc konkrētās lojalitātes kartes numura) vēsturi (ne ilgāk kā 2 gadus). Ja nolemsim Jūsu datus profilēt tiešā mārketinga mērķiem, atsevišķi lūgsim Jūsu piekrišanu.

3.6. Datu apstrādes termiņš – 2 gadi pēc pēdējā pirkuma, izmantojot lojalitātes programmu. Beidzoties šim termiņam, dalības dati tiks dzēsti. Tuvojoties dalības derīguma termiņa beigām, vaicāsim Jums, vai patiešām nevēlaties pagarināt dalību Lojalitātes klubā.

3.7. Lojalitātes kluba dalībniekam ir visas datu subjekta tiesības, kas norādītas Vispārīgajā datu aizsardzības regulā un citos personas datu tiesisko aizsardzību reglamentējošajos tiesību aktos. Lojalitātes kluba dalībniekam ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, pieprasīt labot nepareizus, nepilnīgus, neprecīzus savus personas datus, pieprasīt ierobežot datu apstrādes darbības (izņemot glabāšanu) vai iznīcināt datus, kā arī ir tiesības uz datu pārvietošanu (saņemt vai nodot personas datus norādītajam pārzinim).

3.8. Ja Lojalitātes kluba dalībnieks vēršas UAB “ARMITANA” ar pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, viņam jāuzrāda personas identitāti apliecinošs dokuments un viņam ne vēlāk kā trīsdesmit kalendāro dienu laikā no vēršanās dienas UAB “ARMITANA” sniedz atbildi tādā formā, kādā tika iesniegts pieprasījums, un rīkojas, lai īstenotu personas tiesības. Tiesību aktos paredzētajos izņēmuma gadījumos atbildes sniegšanas vai tiesību īstenošanas termiņš var tikt pagarināts vēl par 2 mēnešiem, klientu par to informējot līdz pirmā 30 dienu termiņa beigām. UAB “ARMITANA” ir motivēti jāpamato, ja tā atsakās īstenot Lojalitātes kluba dalībnieka pieprasījumu par Vispārīgajā datu aizsardzības regulā paredzēto datu subjekta tiesību īstenošanu.

3.9. Ja Lojalitātes kluba dalībnieks ar rakstisku pieprasījumu, kas iesniegts personīgi, pa pastu vai izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus, vēršas pie datu pārziņa, pēdējais nekavējoties pārbauda šos personas datus un nekavējoties labo nepareizus, nepilnīgus, neprecīzus personas datus un/vai aptur šādu personas datu apstrādi. UAB “ARMITANA” nekavējoties paziņo Lojalitātes kluba dalībniekam par pēc viņa pieprasījuma veikto vai neveikto personas datu labošanu, iznīcināšanu vai par personas datu apstrādes apturēšanu.

3.10. Personas dati tiek laboti un iznīcināti, vai arī to apstrāde tiek apturēta saskaņā ar Lojalitātes kluba dalībnieka identitāti un viņa personas datus apliecinošiem dokumentiem, pēc Lojalitātes kluba dalībnieka pieprasījuma.

3.11. UAB “ARMITANA” iepazīstina Lojalitātes kluba dalībnieku ar viņa tiesībām jebkad atteikties no savu datu apstrādes tiešā mārketinga mērķiem. Ja Lojalitātes kluba dalībnieks paziņo, ka nepiekrīt savu personas datu apstrādei tiešā mārketinga mērķiem, UAB “ARMITANA” nekavējoties un bez maksas pārtrauc šādu personas datu apstrādi.

3.12. Lojalitātes kluba dalībniekam ir tiesības mainīt un/vai atjaunināt savā anketā sniegto informāciju. Ja Lojalitātes kluba dalībnieks iesniedz paziņojumu par savu datu atjaunināšanu, UAB “ARMITANA” tie ir jāatjaunina.

3.13. Atbildi Lojalitātes kluba dalībniekam datu apstrādātājs sniedz tādā pašā formā, kādā ir saņemts Lojalitātes kluba dalībnieka paziņojums vai pretenzija.

3.14. Kad personas dati vairs nav nepieciešami to apstrādes mērķiem vai beidzas to apstrādes termiņš, UAB “ARMITANA” tos iznīcina, izņemot tos datus, kuri likumos noteiktajos gadījumos ir jānodod valsts arhīviem. Personas dati tiek laboti un iznīcināti, vai arī to apstrāde tiek apturēta saskaņā ar datu subjekta identitāti un viņa personas datus apliecinošiem dokumentiem, ja saņemts datu subjekta pieprasījums.

3.15. Dati var tikt sniegti:

– personām, kas UAB “ARMITANA” sniedz pakalpojumus, kas saistīti ar jaunumu vēstuļu/Jums paredzētu ziņojumu izplatīšanu;

– personām, kas sniedz informācijas tehnoloģiju nodrošināšanas, grāmatvedības uzskaites vai citus pakalpojumus datu pārzinim, ciktāl šāda datu sniegšana ir nepieciešama konkrētu pakalpojumu sniegšanai;

– kompetentām valsts institūcijām pēc to pieprasījuma un ja tas ir saistīts ar to veicamo izmeklēšanu/pārbaudi vai noteiktām funkcijām, un tiesību akti datu pārzinim uzliek par pienākumu tiem šādu informāciju sniegt.

3.16. Visus paziņojumus, pieprasījumus vai sūdzības saistībā ar personas datu apstrādi UAB “ARMITANA” var iesniegt, rakstot uz e-pastu info@armitana.lt, vēstulē, iesniegt pret parakstu, ierakstītā vēstulē, nodot ar kurjera starpniecību vai atsūtīt uz faksu. Sūdzību var iesniegt Valsts datu aizsardzības inspekcijai.

  1. Nobeiguma noteikumi

4.1. SIA ARMITANA patur tiesības mainīt noteikumus Privilēģijas lojalitātes klubā, paziņojot vismaz desmit dienas iepriekš un izsludinot izmaiņas noteikumos www.lojalumoklubas.lt vai pa e-pasta adresi , kura bija definēta Privilēģijas lojalitātes kluba biedra anketā.

4.2. Privilēģijas lojalitātes kluba karte nav kredītkarte. Karte – īpašums SIA ARMITANA un var būti atsaukta jebkurā laikā, bez iepriekšēja brīdinājuma.

4.3. Pazaudējot karti, paziņojiet SIA „Armitana”, uz adresi: Tērbatas 39-2, Rīgā, tālr.67296969, vai atstājiet informāciju jebkurā SIA”ARMITANA” veikalā. Tādā gadījumā dalībniekam būs izsniegta, par fiksēto summu 3.99 Eur, cita karte ar jaunu numuru.