Kliendikaart

PRIVILEEG KLENDIKAARDI REEGLID

 

  1. Üldsätted

 

1.1 Privileeg kliendikaart kuulub Talwest Grupp OÜ-le. Klubi liikmekaardi soodustused kehtivad Talwest Grupp OÜ-le kuuluvates kauplustes „Salamander“, „Högl“,“Geox“,“„ZB shoes“, Step Top“

1.2 Privileeg klubi liikmeks võib saada isik, kes täidab vastava ankeedi ning tasub kaardi väljastamise tasu.

1.3 Privileeg kliendikaardi taotlemisel esitatud isikuandmed ning liikmekaardiga sooritatud ostude andmed on kaitstud ja neid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seaduse nõuetele käesolevates tingimustes näidatud andmete kogumiseks, analüüsimiseks ja kokkuvõtete tegemiseks, pakkumiste tegemiseks, küsitluste korraldamiseks ja liikmekaardiga  oste sooritanute vahel loosimiste läbiviimiseks

1.4 Privileeg klubi liige annab nõusoleku, et Talwest Grupp OÜ kasutab klubiliikme isikuandmeid otseturunduse eesmärgil ning nõustub saama informatsiooni klubi liikme soodustuste kohta. Salamander klubi liikmel on vastavalt seadusele õigus keelduda reklaamist.

 

  1. Kaardi väljastamine ning kasutamine

2.1. Kaardi väljastamistasu maksmise korral kaart väljastatakse ja aktiveeritakse koheselt. Klubi liikme soodustus hakkab kehtima kohe.

2.2 Kaardi väljastamise tasu on 3,99 EUR. Talwest Grupp OÜ-l on õigus klubi liikmekaardi maksumust muuta, teatades sellest 10 päeva ette kodulehel www.salamander.ee

2.3 Privileeg kliendikaart annab 5% soodustust kõigist normaalhinnaga toodetest „Salamander“, „Geox“, „Högl“, „ZB shoes“, Step Top“   kauplustes (s.h. jalatsid, kotid, rõivad, hooldusvahendid). Klubiliikme allahindlus rakendub toote normaalhinnast kui kampaaniatingimustes ei ole sätestatud teisiti.

2.4. Privileeg klubiliikme sünnipäeva puhul rakendatakse lisaallahindlust -5%. Lisaallahindlus kehtib klubiliikme sünnipäevanädala jooksul (s.o. sünnipäeva päeval, 3 päeva enne ja 3 päeva pärast sünnipäeva). Lisaallahindluse saamiseks tuleb klubiliikmel esitada isikut tõendav dokument.

 

  1. 3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

3.1 Klienti teavitatakse ja ta nõustub, et tema isikuandmeid töötleb UAB ARMITANA (andmete vastutav töötleja), kes kohustub töötlema Kliendiprogrammi liikme isikuandmeid, järgides õigusaktides sätestatud nõudeid. 3.2 Ettevõttel UAB Armitana on õigus koguda, säilitada, muul moel töödelda isikuandmeid selles ulatuses, mis on vajalik Kliendiprogrammi tööks. Sellel eesmärgil töötleb UAB Armitana järgmisi andmeid: Eesnimi, perekonnanimi, sünnikuupäev, telefoninumber. Töötlemise alus on Teie nõusolek.

3.3 Sünnikuupäeva andmed ei ole kohustuslikud, kuid pakume võimalust see teada anda, kuna sünnipäeva puhul edastatakse kliendiprogrammis osalejatele erilised pakkumised.

3.4 Kui kliendiprogrammis osaleja väljendab nõusolekut isikuandmete kasutamiseks otseturunduse eesmärgil, on UAB ARMITANAL õigus edastada teateid Kliendiprogrammi liikme ankeedis nimetatud e-posti aadressil ja/ või SMS sõnumiga.

3.5 UAB Armitana kogub lisaks Teie kliendiprogrammis osalemise (vastavalt konkreetsele kliendikaardi numbrile) ajalugu (mitte enam kui 2 aastat). Kui otsustame Teie andmeid profileerida otseturunduseesmärgil, küsime Teilt selleks eraldi nõusolekut.

3.6 Andmete töötlemise tähtaeg on 2 aastat pärast viimast ostu, milleks kasutati kliendiprogrammi. Selle tähtaja möödudes liikmelisuse andmed kustutatakse. Liikmelisuse kehtimistähtaja lähenedes pöördume Teie poole, et küsida, kas kavatsete liikmelisust mitte pikendada.

3.7 Kliendiprogrammi liikmel on kõik andmesubjekti õigused, mis on nimetatud Andmekaitse üldmääruses ja teistes isikuandmete kaitset sätestavates õigusaktides. Kliendiprogrammi liikmetel on õigus tutvuda oma isikuandmetega, nõuda vigaste, puudulike, ebatäpsete andmete parandamist, nõuda andmete töötlemise toimingute piiramist (välja arvatud säilitamine) või andmete kustutamist, õigus andmete ümbertõstmisele (saada või edastada isikuandmeid nimetatud vastutavale töötlejale)

3.8 Kui kliendiprogrammi liige pöördub ettevõttesse UAB ARMITANA palvega oma õiguste teostamiseks, esitanud isikut tõendava dokumendi, esitab UAB ARMITANA talle mitte hiljem kui kolmekümne kalendripäeva jooksul pöördumisest vastuse sellisel kujul, millisel esitati taotlus, võtab tarvitusele meetmed isiku õiguste teostamiseks. Õigusaktides nimetatud erandjuhtudel võib õiguste teostamise tähtaega pikendada 2 kuuks, teavitades Teid sellest 30 päeva enne esmase 30 päeva tähtaja lõppemist. UAB Armitana peab motiveeritult põhjendama vastust kliendiprogrammi liikme taotlusele teostada Andmekaitse üldmääruses sätestatud andmesubjekti õigusi.

3.9. Kliendiprogrammi liikme kirjalikul taotlusel, mis on esitatud isiklikult, posti või e-postiga andmete vastutavale töötlejale, kontrollib viimane viivitamata selle isiku andmeid ja viivitamata parandab valed, puudulikud, ebatäpsed isikuandmed ja/või peatab selliste isikuandmete töötlemise tegevuse. UAB ARMITANA teavitab viivitamatult kliendiprogrammi liiget tema palvel teostatud või teostamata isikuandmete parandamisest, hävitamisest või isikuandmetega seotud töötlemistoimingu peatamisest.

3.10. Isikuandmeid parandatakse ja hävitatakse või nende töötlemistoimingud peatatakse kliendiprogrammi liikme isikusamastust ja tema isikuandmeid kinnitavate dokumentide alusel, kui on saadud kliendiprogrammi liikme taotlus.

3.11. UAB ARMITANA tutvustab kliendiprogrammi liikmele tema õigust loobuda sellest, et tema isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil. Kui kliendiprogrammi liige esitab mitte nõustumise tema isikuandmete töötlemisega otseturunduse eesmärgil, katkestab UAB ARMITANA viivitamata ja tasuta isikuandmete töötlemise toimingud.

3.12. Kliendiprogrammi liikmel on õigus muuta ja/või uuendada oma ankeedis sisalduvat teavet. Kui kliendiprogrammi liige esitab taotluse uuendada andmeid, peab UAB ARMITANA need uuendama.

3.13. Vastuse esitab andmete vastutav töötleja kliendiprogrammi liikmele sellisel kujul, nagu oli esitatud kliendiprogrammi liikme taotlus või pretensioon.

3.14. Kui isikuandmed ei ole enam vajalikud nende töötlemise eesmärkidel või möödub nende töötlemise tähtaeg, hävitab UAB ARMITANA need, välja arvatud andmed, mis tuleb seaduses sätestatud korras edastada riigiarhiivile. Isikuandmeid parandatakse ja hävitatakse või nende töötlemistoimingud peatatakse andmesubjekti isikusamastust ja tema isikuandmeid kinnitavate dokumentide alusel, kui on saadud andmesubjekti taotlus.

3.15. Andmeid võib edastada:

– isikutele, kes osutavad UAB ARMITANALE teenuseid, mis on seotud Teile uudiste/ teadete edastamisega;

– isikutele, kes osutavad IT teenindamise, raamatupidamise või muid teenuseid andmetöötlejale, nii palju, kui selline avaldamine on vajalik konkreetse teenuse osutamiseks;

– kompetentsetele riigiasutustele, kui nad pöörduvad vastava palvega ja kui see ei ole seotud läbiviidava uuringu / kontrolliga või teatud teostatava funktsiooniga, kui õigusaktid näevad ette andmete vastutava töötleja kohustust esitada neile sellised andmed;

3.16. Kõik taotlused, palved või kaebused, mis on seotud isikuandmete töötlemisega, võib UAB ARMITANALE esitada e-postiga info@armitana.lt kirjalikult või anda üle allkirja vastu, registreeritud kirjaga, kulleri kaudu või faksiga. Kaebuse võib esitada Riiklikule andmekaitseinspektsioonile.

 

 

  1. Lõppsätted

4.1 Talwest Grupp OÜ-l on õigus muuta Privileeg klubi reegleid, teavitades sellest ette kümne (10) päeva jooksul e-posti teel.

4.2 Kaotatud kaardist tuleb teatada Talwest Grupp OÜ-le aadressil Viru 5, 10140 Tallinn, tel. 372 6 444 362, e-mail admin3@salamander.ee või jätta vastav info Talwest Grupp OÜ kauplustesse. Kaardi kaotamise korral väljastatakse klubi liikmele uus kaart.  Vana kaart tühistatakse.

4.3 Privileeg kliendikaardi ei ole krediitkaart, kaarti ei saa kasutada maksevahendina. Kaart on Talwest Grupp OÜ omandus ja ettevõte võib tühistada kaardi ilma etteteatamiseta igal ajal.